Ministerul Sănătății Publice – ORDIN nr. 916 din 27 iulie 2006

aprilie 22, 2021

ORDIN nr. 916 din 27 iulie 2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infectiilor nosocomiale în unităţile sanitare

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 6 septembrie 2006

Având în vedere prevederile art. 168 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, vazand

Referatul de aprobare al Autorităţii de Sănătate Publica nr. E.N. 2.476 din 27 iulie 2006, ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

ART. 1

Se aproba Normele de supraveghere, prevenire şi control al infectiilor nosocomiale în unităţile sanitare, prevăzute în anexele nr. I-V care fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Depistarea/identificarea, înregistrarea şi declararea/raportarea infectiilor nosocomiale de către orice unitate sanitară sunt obligatorii.

ART. 3

Fiecare unitate sanitară elaborează anual un program propriu de supraveghere, prevenire şi control al infectiilor nosocomiale.

ART. 4

Fondurile necesare îndeplinirii activităţilor din programul prevăzut la art. 3 se vor regasi distinct în structura bugetului unităţii.

ART. 5

Costurile aferente activităţilor de supraveghere, prevenire şi control al infectiilor nosocomiale se vor regasi în valoarea serviciilor medicale decontate de fiecare plătitor/asigurator/finanţator aflat în relatie contractuală cu unităţile sanitare, pentru fiecare dintre pacientii eligibili asistaţi.

ART. 6

În toate unităţile sanitare activitatea de supraveghere şi prevenire a infectiilor nosocomiale face parte din obligaţiile profesionale ale personalului şi va fi înscrisă în fişa postului fiecărui salariat.

ART. 7

Orice dăuna adusă pacientilor prin nerespectarea prevederilor prezentului ordin sau a normativelor profesionale privind asigurarea calităţii ingrijirilor medicale acordate pacientilor în scopul prevenirii infectiilor nosocomiale atrage responsabilitatea individuală sau, după caz, institutionala, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

ART. 8

Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, unităţile sanitare din sistemul public şi privat, autorităţile de sănătate publica judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, precum şi Inspecţia sanitară de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 9

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului sănătăţii nr. 994/2004 privind aprobarea Normelor de supraveghere şi control al infectiilor nosocomiale în unităţile sanitare, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 1.146 şi 1.146 bis din 3 decembrie 2004.

ART. 10

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul sănătăţii publice, Gheorghe Eugen Nicolaescu Bucureşti, 27 iulie 2006. Nr. 916.